+31 (0) 186 603 600

Gips en het milieu

Mits de gips vrij is van was en andere kunststoffen kunnen gipsmodellen afgevoerd worden met het grof huisvuil. Indien er wel chemische materialen op het gipsmodel zitten dan dienen deze gescheiden te worden ingeleverd. Raadpleeg hiervoor de lokale afvalverwerkingsbronnen.

Gips kan 100% worden gerecycled. Dit wordt door Gips Recycling Nederland BV al toegepast in de bouwindustrie. Gips Recycling Nederland BV is een onderneming welke zich inzet voor het milieuvriendelijk verwerken van gipsafval. In de Dental sector lopen momenteel studies om deze gips tevens te gaan recyclen.

Cradle to Cradle

Op weg naar ‘oneindigheid’ Het gaat de auteurs van het Cradle to Cradle systeem, om het scheppen van een natuurlijk klimaat dat ‘oneindigheid’ oplevert. Als mensen, net als de mieren, leren alle materialen die zij verbruiken om te zetten in voedselkringlopen, dan zijn de problemen van overbevolking en uitputtende voorraden uit de wereld.

De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: waste equals food.

Een toekomst, waarin duurzaamheid en verantwoord produceren een steeds grotere rol krijgen.

Reach

Op 1 juni 2007 is de nieuwe stoffenregelgeving REACH gefaseerd in werking getreden. De aanleiding voor dit nieuwe beleid is dat van veel stoffen die op de markt verkrijgbaar zijn, onvoldoende bekend is in hoeverre ze schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Het is daarom moeilijk voor bedrijven, consumenten en werknemers de juiste maatregelen te nemen om veilig om te gaan met stoffen.

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een nieuwe Europese Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Het doel van REACH is het beschermen van mens en milieu tegen de risicos van chemische stoffen.

Bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico’s van stoffen in kaart te brengen. En hierop gebaseerd de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van mens en milieu. Daarnaast is het belangrijk dat risicogegevens van stoffen ook bekend worden bij afnemers, consumenten en werknemers, zodat zij weten op welke wijze ze veilig met de stoffen kunnen omgaan.

Voor elke dentale gips is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Producten die bij dit artikel horen:

Winkelwagen
Accountmanager spreken?