+31 (0) 186 603 600

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden.

b. Schouten Produkten Groep B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schouten Produkten Groep B.V. handelend onder de naam Schouten Produkten Groep B.V., Schouten Dental,       Schouten Syntec en Blueshape, gevestigd te Mijnsheerenland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23040059.

c. Bervé B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bervé B.V. handelend onder de naam Bervé B.V., Bervé Power Technologies, AROS Nederland, Riello Nederland en Riello Benelux., gevestigd te Mijnsheerenland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23053608.

d. Blueshape B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blueshape B.V., handelend onder de naam Blueshape B.V., Blueshape 3D en Schouten Blueshape, gevestigd te Mijnsheerenland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61057037.

e. Schouten Group: de handelsnaam waaronder onder meer naar buiten wordt getreden en waaronder dient te worden begrepen de in sub b, c en d genoemde besloten vennootschappen en alle daarbij behorende handelsnamen.

f. Hulppersonen: de ter uitvoering van de Overeenkomst door Schouten Group ingezette medewerkers (al dan niet op basis van arbeidsovereenkomst met Schouten Group) onderaannemers, leveranciers en andere (rechts)personen.

g. Overeenkomst: de overeenkomst krachtens welke Schouten Group zich heeft verplicht tot het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten in de breedste zin des woords.

h. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst sluit met Schouten Group c.q. de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Schouten Group.

i. Product: alle door Schouten Group geleverde c.q. te leveren producten en diensten.

j. Programmatuur: de speciaal voor Schouten Group ontwikkelde hard- en software.

2.Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Schouten Group

2.1          Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schouten Group uitgebrachte aanbiedingen/offertes, schriftelijke bevestigingen en overeenkomsten.

2.2          Verwijzing van een opdrachtgever naar door hem gehanteerde Algemene voorwaarden worden door Schouten Group uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3          Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Schouten Group.

3.Totstandkoming overeenkomst

3.1          Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld is een aanbod/offerte van Schouten Group, zowel mondeling als schriftelijk, geheel vrijblijvend.

3.2          Een bindende overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging hiervan door Schouten Group of op het moment dat Schouten Group met de uitvoering hiervan begint.

3.3          Schouten Group behoudt zich het recht voor om haar aanbod/offerte te herroepen nadat dit aanbod door de opdrachtgever is aanvaard.

3.4          De bij een bevestiging van Schouten Group behorende bijlagen, verstrekte gegevens (zoals maten, gewichten, berekeningen, hoeveelheden, fysische waarden, specificaties etc.) e.d. gelden als een            benadering tenzij Schouten Group uitdrukkelijk én schriftelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

3.5          De opdrachtgever staat in voor de juistheid én volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

4.Prijs

4.1          De door Schouten Group opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Schouten Group geldende normale arbeidstijden. In het geval dat de normale werktijden moeten worden overschreden is Schouten Group gerechtigd daarvoor een opslag te berekenen.

4.2          Indien na de datum van aanbieding/offerte of na totstandkoming van de overeenkomst één of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Schouten Group gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3          Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.4          In het geval van een duurovereenkomst met de duur van meer dan één (1) jaar staat het Schouten Group vrij de overeengekomen prijs jaarlijks aan te passen aan de hand van de CBS-prijsindexering van het betreffende jaar.

5.Meer – en minderwerk, extra kosten

5.1          Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2          Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor deze overschrijding alsmede voor de eventuele gevolgen hiervan kan Schouten Group niet aansprakelijk gesteld worden en aanvaardt Schouten Group geen enkele aansprakelijkheid.

5.3          Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Schouten Group worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de verwerking van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6.Levertijd en plaats van aflevering

6.1          Iedere door Schouten Group genoemde leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn doch dient slechts tot indicatie, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2          Levering geschiedt af fabriek.

6.3          De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en/of de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de opdrachtgever te verstrekken informatie/gegevens e.d. is ontvangen.

6.4          Een termijnoverschrijding door Schouten Group leidt pas tot verzuim na het verstrijken van een door de opdrachtgever schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn en nadien Schouten Group haar verplichtingen door een aan haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet geheel is nagekomen.

6.5          Indien en voorzover de termijnoverschrijding te wijten is aan omstandigheden die niet in de invloedssfeer van Schouten Group vallen, zoals onder meer doch niet uitsluitend een niet tijdige levering door één van haar leveranciers en/of andere omstandigheden, leidt deze termijnoverschrijding er niet toe dat Schouten Group in verzuim is.

6.6          Termijnoverschrijding kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of niet nakoming door de opdrachtgever van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Termijnoverschrijding levert voor de opdrachtgever evenmin grond op voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst.

6.7          Schouten Group is tot het doen van deelleveringen bevoegd. De opdrachtgever is alsdan verplicht tot afname van deze deellevering(en).

6.8          Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

6.9          Opdrachtgever verplicht zich tot afname van speciaal voor de opdrachtgever op maat gemaakte bestelde producten en/of zaken. Op maat gemaakte producten worden door Schouten Group na levering niet retour genomen. Opdrachtgever kan terzake geen enkel recht jegens Schouten Group doen gelden.

6.10        Na levering dient de opdrachtgever de levering direct te inspecteren om te bezien of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. De opdrachtgever is gehouden om eventuele tekortkomingen per omgaande doch maximaal binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Schouten Group te melden onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming. De opdrachtgever is verplicht alle schade beperkende maatregelen te nemen.

6.11        Een tekortkoming die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling.

7.Transportrisico

7.1          Het transportrisico komt voor rekening én risico van de opdrachtgever.

7.2          Alle transportzaken zijn vanaf het ogenblik van verzending voor rekening én risico van de opdrachtgever. Ook in die gevallen waarin een francolevering is overeengekomen is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals onder meer doch niet uitsluitend transport-, brand- of waterschade, diefstal of verduistering tijdens het vervoer) geleden.

8.Niet toerekenbaar tekortschieten.

8.1          Het tekortschieten door Schouten Group in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Schouten Group gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: alle storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden etc., gehele of gedeeltelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan koper of de opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen waarbij Schouten Group is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige/ niet volledige of niet deugdelijke levering van goederen door leveranciers in het binnen- en buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van Schouten Group vallen.

8.2          Schiet Schouten Group in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden worden opgeschort.

8.3          In het geval dat voor Schouten Group aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten zijn verbonden in verband met de niet aan haar toe te rekenen omstandigheden dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

8.4          In het geval dat Schouten Group ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk nog na zal kunnen komen dan is Schouten Group gerechtigd om het voor dit nagekomen gedeelte respectievelijk het nog na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

8.5          In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van overmacht/niet toerekenbare tekortkoming, zal Schouten Group niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

9.Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1          Schouten Group is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door een tekortkoming indien en voorzover deze tekortkoming te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of van haar eigen werknemers.

9.2          Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, en indirecte schade en schade wegens te late levering is in alle gevallen uitgesloten.

9.3          Tevens sluit Schouten Group elke vorm van aansprakelijkheid direct en/of indirect veroorzaakt door menging van het product en/of onjuiste opslag van het product en/of zaak en/of onjuiste temperatuurhandhaving in de opslagruimte alsmede direct en/of indirect veroorzaakt door verwerking in de ruimste zin des woords van het product uit.

9.4          Elke vorm van aansprakelijkheid voor het geleverde nadat het geleverde (al dan niet gezamenlijk met een ander product) is verwerkt en/of onderdeel is gemaakt van een ander product en/of in een andere product is geplaatst en/of anderszins is aangepast, verwerkt en/of is aangetast is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5          Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid voor het geleverde uitgesloten in het geval dat de werking en/of gebruik hiervan afhankelijk is van een niet door Schouten Group geleverd product en/of zaak, zoals onder meer doch niet uitsluitend in het geval van het gebruik van een oplader en/of batterij.

9.6          Daarnaast is elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten indien en voorzover er sprake is van (directe en/of indirecte) schade als gevolg van het feit dat de geplaatste batterij niet c.q. niet volledig functioneert en/of op andere wijze (zoals onder meer lekkage, ontploffing of brand) schade veroorzaakt.

9.7          Indien en voorzover het geleverde wordt ingezet en/of gebruikt en/of verwerkt in en/of op personen en/of levend weefsel wordt uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid (direct en/of indirect) waaronder begrepen doch niet uitsluitend materiële, immateriële, fysieke en mentale schade uitgesloten. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk zich bewust te zijn van de risico’s van (het gebruik/verwerking etc. van) het geleverde en aanvaardt elke aansprakelijkheid direct en/of indirect voortvloeiend uit het gebruik/verwerking/toepassing etc. van het geleverde en is zich bewust van de hiermee gepaard gaande risico’s.

9.8          Schouten Group is op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voorzover de schade (direct en/of indirect) veroorzaakt is door onjuiste en/of onvolledige informatie van de opdrachtgever, dit alles ongeacht het feit of de opdrachtgever zich hier al dan niet bewust van is/was en/of ongeacht het feit of de opdrachtgever over de vereiste kennis/informatie/bescheiden redelijkerwijs kon beschikken en/of beschikte.

9.9          Opdrachtgever is geheel en zelfstandig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de bestelde producten en/of diensten. Schouten Group kan op geen enkele wijze instaan voor c.q. Schouten Group staat op geen enkele wijze in voor c.q is niet aansprakelijk voor het al dan niet voldoen aan en/of de juistheid van de door de opdrachtgever bestelde producten en/of diensten in verband met de verwerking c.q. toepassing hiervan.

9.10        Voorzover Schouten Group adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Schouten Group daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

9.11        In het geval dat Schouten Group aansprakelijk is, zal zij naar haar keuze overgaan tot schadevergoeding of tot herstel.

9.12        De aansprakelijkheid van Schouten Group is in haar totaliteit steeds beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde Product (product en dienst). Indien en voorzover het gefactureerde bedrag is gefactureerd voor geleverde c.q. te leveren diensten en/of producten voor een periode van meer dan één jaar danwel de betreffende opdracht zich uitstrekt over de periode van meer dan één jaar dan zal de aansprakelijkheid van Schouten Group steeds beperkt zijn tot het equivalent van het voor het jaar waarin de betreffende aansprakelijkheid is ontstaan gefactureerde bedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de betreffende verzekering van Schouten Group wordt uitbetaald.

9.13        Schouten Group zal nimmer aansprakelijk zijn voor vervuiling van de grond of enige andere vorm van vervuiling en/of aantasting van het milieu ontstaan door de door haar geleverde producten en/of rubberproducten zoals onder meer polyurethanen, siliconen, gietharsen en eindproducten van deze materialen en gipsproducten met of zonder vulstoffen, batterijen, kabels, olie, UPS systemen etc.

9.14        Het recht op vergoeding van schade of op herstel vervalt indien daarop niet binnen één (1) maand na ontdekking van het gebrek of binnen één (1) maand nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk een beroep is gedaan. Een gebrek komt niet voor vergoeding of herstel in aanmerking indien deze later dan na zes (6) maanden na levering van het betreffende Product aan het licht treedt. Direct zichtbare tekortkomingen dienen per omgaande doch maximaal binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Schouten Group te worden gemeld onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming bij gebreke waarvan het recht op vergoeding van schade of op herstel komt te vervallen.

9.15        De opdrachtgever vrijwaart Schouten Group, haar werknemers en andere door Schouten Group bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts) personen voor alle aanspraken van derden van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken, diensten of producten afkomstig van Schouten Group. Indien Schouten Group uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is de opdrachtgever gehouden Schouten Group zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Schouten Group, zonder daaraan voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Schouten Group en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.16        Aansprakelijkheid beperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Schouten Group kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Schouten Group ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

9.17        Alle verweermiddelen die Schouten Group aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen eveneens door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door Schouten Group ingeschakelde (rechts) personen jegens de opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar werknemers en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

10.Betalingscondities

10.1        Betalingen dienen uiterlijk binnen 4 weken na factuurdatum door Schouten Group te zijn ontvangen. Van deze termijn mag door Schouten Group eenzijdig worden afgeweken. De in de offerte en/of in de bevestiging van de overeenkomst en/of in de factuur genoemde termijn is de tussen partijen geldende termijn.

10.2        Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist in verzuim en is de opdrachtgever over het niet betaalde deel of over het geheel 1,5 % rente per maand verschuldigd. Een deel van een maand wordt daarbij als gehele maand gerekend.

10.3        Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten, kosten en hoofdsom in volgorde als hier vermeld, waarbij de betalingen eerst in mindering komen op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Deze bepalingen gelden ook wanneer de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.4        Bij niet tijdige betaling is Schouten Group tevens gerechtigd haar vordering ter incasso in handen van derden te stellen. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.5        Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 5 dagen na toezending van de factuur kenbaar te worden gemaakt. De ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet.

11.Eigendomsvoorbehoud

11.1        Alle door Schouten Group geleverde zaken blijven eigendom van Schouten Group tot aan het moment van algehele voldoening door de opdrachtgever van hetgeen Schouten Group in verband met de onderliggende overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

11.2        Het recht van retentie op die zaken komt de opdrachtgever niet toe

11.3        Indien de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met Schouten Group niet nakomt, is Schouten Group gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de geleverde zaken (onverschillig of deze al niet verwerkt zijn of onderdeel zijn gemaakt van een ander product)  terug te vorderen. Schouten Group heeft in dat geval het recht de overeenkomst tussen partijen zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Schouten Group op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

11.4        Schouten Group is gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtgever de terreinen of werkplaats te betreden om de zaken weg te halen. Opdrachtgever dient Schouten Group in staat te stellen het geleverde terug te nemen en haar daar volledige medewerking aan te verlenen op straffe van een boete van minimaal 10% van het door haar verschuldigde bedrag per dag dat de opdrachtgever nalatig is.

11.5        Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te verpanden, in eigendom over te dragen of hier enig ander (beperkt) recht op te (laten) vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of dit willen doen gelden, is de opdrachtgever verplicht dit per omgaande schriftelijk aan Schouten Group kenbaar te maken.

11.6        Zolang Schouten Group geen volledige betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen worden de betreffende zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever door de opdrachtgever gehouden. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, tegen schade als gevolg van vernieling en tegen diefstal en/of eventuele andere risico’s die al dan niet voorzienbaar zijn. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering(en) steeds op eerste verzoek aan Schouten Group te tonen.

12.Onderhoudsovereenkomst

12.1        De onder de Onderhoudsovereenkomst vallende diensten worden nader omschreven in de betreffende Onderhoudsovereenkomst.

12.2        Indien een Onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures eventuele klachten en/of gebreken melden.

12.3        Na ontvangst van de melding zal Schouten Group naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in het geleverde. De  bedoelde werkzaamheden zullen afhankelijk van de urgentie op de door Schouten Group te bepalen wijze en termijn worden verricht. Schouten Group is gerechtigd tijdelijke oplossingen aan te brengen.

12.4        Indien voor het geleverde geen Onderhoudsovereenkomst is gesloten is Schouten Group nimmer verplicht service werkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

12.5        Schouten Group is gerechtigd de in het kader van de Onderhoudsovereenkomst gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever verklaart zich met betrekking tot deze prijswijzigingen reeds op voorhand akkoord.

12.6        Schouten Group garandeert op geen enkele wijze c.q. staat op geen enkele wijze in dat het geleverde zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd c.q. hersteld. Schouten Group is uit dien hoofde dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.

12.7        Schouten Group kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen, ook in het geval dat voor het geleverde een Onderhoudsovereenkomst is gesloten, indien sprake is van een gebruiksfout of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Schouten Group toe te rekenen oorzaken of indien het geleverde door anderen dan door Schouten Group is gewijzigd en/of aangepast en/of eerder is hersteld.

12.8        Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de Onderhoudsovereenkomst.

12.9        Indien de opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst een Onderhoudsovereenkomst met Schouten Group heeft gesloten kan Schouten Group niet door de opdrachtgever gehouden worden om op een later moment wel deze Onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

12.10     Uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst vindt plaats op een door Schouten Group te bepalen locatie. Indien mogelijk mag Schouten Group er eveneens voor kiezen om de werkzaamheden op afstand te laten plaatsvinden (via zogenaamde ‘remote support’).

12.11     Indien en voor zover blijkt dat de opdrachtgever ten onrechte en/of onnodig om ondersteuning van Schouten Group heeft verzocht, welke situatie zich onder meer doch niet uitsluitend voordoet indien de opdrachtgever een verzoek tot ondersteuning met betrekking tot een niet tot de Onderhoudsovereenkomst gerelateerde vraag of met betrekking tot een situatie die niet onder de garantie valt, kan Schouten Group de kosten van de verleende ondersteuning separaat in rekening brengen. Tevens kan Schouten Group de kosten van de verleende ondersteuning separaat in rekening brengen indien blijkt dat de oorzaak van de hulpvraag gelegen is in de invloedssfeer c.q. (mede) veroorzaakt is door toedoen en/of nalaten van de opdrachtgever.

12.12     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de hard- en software.

12.13     Schouten Group behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst over te dragen aan een derde.

12.14     Alle programma’s, documentatie en al het overig materiaal dat door Schouten Group en/of derden met betrekking tot de Onderhoudsovereenkomst aan de opdrachtgever wordt geleverd is onderworpen aan de bepaling zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden van Schouten Group onder het kopje ‘Gebruiksrecht’.

12.15     Indien een Onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten treedt zij in werking op dezelfde dag waarop de Overeenkomst aanvangt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.Rechten van intellectuele of industriële eigendom

13.1        Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Schouten Group. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

13.2        De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Schouten Group bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden wordt ook begrepen alle personen werkzaam in de onderneming van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

13.3        Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

13.4        Het is Schouten Group toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van hard- en software. Indien Schouten Group door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

13.5        De opdrachtgever staat er voor in dat (het gebruik van) het (op)geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom of overige rechten van derden. Opdrachtgever zal Schouten Group conform het bepaalde in de artikelen 9.15, 9.16 en 9.17 van deze Algemene Voorwaarden.

14.Gebruiksrecht

14.1        Schouten Group verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de in de Overeenkomst overeengekomen gebruiksbepalingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever omvat uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

14.2        Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of deze op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgeer gebruikt.

14.3        Onverwijld na het eventueel beëindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Schouten Group retourneren.

14.4        Het gebruiksrecht zal in ieder geval als beëindigd worden beschouwd indien de onderliggende overeenkomst is beëindigd.

15.Installatie

15.1        Indien het Product door Schouten Group bij de opdrachtgever geïnstalleerd dient te worden zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat op de datum van aflevering een passende installatieplaats beschikbaar is met alle nodige faciliteiten, zoals bekabeling, telecommunicatiefaciliteiten en interne transportmogelijkheden.

15.2        Indien Schouten Group zelf voor de aanleg of verstrekking van deze voorzieningen dient zorg te dragen, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor een factuur te zenden op basis van nacalculatie.

15.3        Opdrachtgever zal Schouten Group ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van de installatie gedurende de door Schouten Group te bepalen uren.

16.Acceptatie

16.1        Het door Schouten Group geleverde Product geldt als geaccepteerd op de datum waarop het Product geleverd is.

16.2        Indien een door Schouten Group uitgevoerde installatie is overeengekomen, geldt deze installatie als geaccepteerd op de datum waarop de installatie is uitgevoerd.

17.Garanties

17.1        Gedurende een periode van één maand na levering zal Schouten Group naar beste vermogen materiaal, fabricage- en constructiefouten in geleverde zaken herstellen, mits de opdrachtgever kan aantonen dat van dergelijk onvolkomenheden sprake is en deze terstond doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk heeft gemeld, op straffe van verval van aanspraken. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, dient de opdrachtgever de vermeende gebreken en/of onvolkomenheden onmiddellijk bij levering te melden aan Schouten Group, op straffe van verval van aanspraken.

17.2        Indien en voorzover Schouten Group niet voor de aansluiting van het geleverde zorgdraagt dient de opdrachtgever dit zelf zo spoedig mogelijk te doen opdat de opdrachtgever eventuele gebreken in het geleverde onmiddellijk, doch in ieder geval binnen de hierboven genoemde termijn, kan melden.

17.3        De garantie heeft betrekking op de geleverde producten exclusief de geleverde software en de geleverde diensten.

17.4        Alle vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Schouten Group.

17.5        De garantieverplichting vervalt, indien de gebreken of het niet (goed) functioneren geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is/zijn van:

Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade,
schade aan het product omdat er vocht, condens of andere vloeistof overheen gegaan is,
schade aan het product omdat deze niet in een daarvoor goed uitgeruste ruimte is geplaatst (bijvoorbeeld geen c.q. onvoldoende ventilatie)
overheidsvoorschriften,
wijzigingen of reparaties die de opdrachtgever zonder toestemming van Schouten Group heeft aangebracht of laten aanbrengen/uitvoeren aan de geleverde producten of onderdelen daarvan of
het verplaatsen c.q. niet hebben laten verankeren van het product.
17.6        Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Schouten Group in rekening worden gebracht conform de op dat moment geldende tarieven.

17.7        In het geval dat de opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde termijn de vermeende onvolkomenheden en/of andere gebreken schriftelijk ter kennis heeft gesteld van Schouten Group komen hierdoor alle garantieverplichtingen van Schouten Group te vervallen.

17.8        Het beweerdelijk niet nakomen van Schouten Group van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen uit enige met Schouten Group gesloten overeenkomst.

18.Ontbinding

18.1        Wanneer de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is Schouten Group gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekesteling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die Schouten Group ten bate van de opdrachtgever heeft of krijgt direct opeisbaar zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

18.2        De eventuele ontbinding van een tussen partijen bestaande overeenkomst tast de werking van deze Algemene voorwaarden niet aan.

19.Conversie

19.1        Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig en/of niet afdwingbaar en/of onverbindend blijkt te zijn heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

19.2        In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden Schouten Group en de opdrachtgever geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en/of wel bindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige of onverbindende bepaling.

20.Geschillen

20.1        Op alle verbintenissen tussen Schouten Group en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

20.2        Alle geschillen welke tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Winkelwagen
Accountmanager spreken?